Qui sommes-nous ?

Un réseau de solidarité avec Haïti

Né officiellement en 1992, le CHF est issu :

  • du mouvement de soutien à la démocratie et à la lutte contre la violente dictature duvaliériste,
  • et de la volonté croisée de défendre le droit à l’information (en faisant connaître ce qu’il se passait en Haïti) et les droits humains (en soutenant les militants qui avaient dû fuir leur pays et qui souhaitaient stabiliser leur séjour en France).

Ces deux facteurs ont fourni une assise idéologique au mouvement.

Par la suite, les nouveaux adhérents des années 2000 ont souhaité donner à la structure associative un élan pour répondre aux sollicitations de la société civile haïtienne, désireuse d’aménager les conditions d’accès à un développement économique et social.

Aujourd’hui, le CHF rassemble 80 associations membres et 150 membres individuels répartis sur l’ensemble du territoire français. Par leur adhésion à la Charte du Collectif, les membres témoignent de leur appartenance à un réseau organisé autour de valeurs communes -construites au fil du temps- et des objectifs partagés. Ils font ainsi, du CHF, « une tête de réseau », de dimension nationale.

Ces liens que nous tissons et ces valeurs que nous défendons, fondent notre conviction que la défense des droits économiques, sociaux et culturels d’une part, l’instauration des droits civiques et politiques, d’autre part, sont les supports d’une reconstruction réussie d’Haïti et les ferments d’une démocratie retrouvée.

Aux côtés de nos amis de Veterimed, du Groupe Médialternatif et du GARR et de tous nos partenaires haïtiens, nous pensons mener à bien ce travail qui est le nôtre : fédérer un réseau autour de valeurs démocratiques et d’objectifs communs de soutien au développement d’Haïti et de son peuple.


Kisa nou ye ?
Yon rezo solidarite ak Ayiti

Monte ofisyèlman nan lane 1992, CHF se yon :
– mouvman pou soutni demokrasi epi yon lit kont vyolan diktati rejim divalyeris la,
– Ak volonte manifeste pou defann dwa enfòmasyon (nan enfòme sa ki te pase Ayiti) ak dwa moun (nan sipòte militan ki te egzile kite peyi yo, ki te swete estabiize sejou yo nan peyi Lafrans).


De faktè sa yo sèvi yon baz ideyolojik pou mouvman.


Pi devan, nouvo manm aderan nan lane 2000 yo swete bay baz asosyasyon an yon elan pou reponn demann sosyete sivil ayisyen an, ki dezire amenaje kondisyon aksè yo ak yon devlopman ekonomik, sosyal.

Jounen jodi a, CHF la rasanble 85 asosyasyon manm ak 60 manm endividyèl reyini sou tout tèritwa franse a. Daprè adezyon yo ak konstitisyon kolektif la, manm yo temwaye apatenans yo ak yon rezo òganize apati valè komen yo – konstwi tanzantan – ak objektif pataje yo. Konsa, yo fè CHF tounen yon « tête de réseau » ak yon dimansyon nasyonal.


Lyen sa yo nou makonnen ak valè sa yo n ap defann nan, fonde konviksyon n, yon kote defans dwa ekonomik, sosyal ak kiltirèl. Yon lòt kote, yo se sipò yon rekonstriksyon reyisi Ayiti ak zantray yon demokrasi retwouve.


Bò kote zanmi Veterimed nou yo, gwoup Medialternatif epi GAAR

ak tout patnè ayisyen nou yo, nou konte mennen travay sa byen, ki se pwòp misyon nou : federe yon rezo alantou valè demokratik ak komen pou soutni devlopman Ayiti ak pèp li a.La permanence juridique du Collectif Haïti de France :

La Permanence juridique du Collectif Haïti de France existe depuis 2011. Elle est composée de bénévoles qui accompagnent les migrants haïtiens dans leurs démarches administratives en France.

Pour les contacter : envoyer un mail à : contact@collectif-haiti.fr

Genyen yon pèmanans jiridik ant asosiyasyon ak karaktè èd benevòl pou ayisyen a Pari depi Avril 2011, avèk kowòdinasyon lojistik ak teknik « Collectif Haiti de France » lan.
Depi 2011, chak 15 jou, pèmanans lan reponn diferan demann ayisyen yo nan jesyon oubyen regilarizasyon sitiyasyon administratif yo. Prensipal dosye ki trete yo konsène kat sejou lavi prive fanmi, regwoupman fanmi, dokiman etasivil, lòd pou kite tèritwa, pafwa kat etidyan, demann dwa azil.
Tretman dosye yo bezwen yon swivi pou lontan, ak seleksyon epi mete nan lòd pyès jistifikatif yo ki koresponn ak nati demann lan, ak konfòmite l ak pwosedi administrasyon ki konsène yo, rechèch avoka pou rekou nan tribinal administratif yo, elt… Li vize ekate apwoksimasyon nan dosye yo, ki lakoz rejè nan nivo administrasyon an, epi kreye kèk evantyèl jirispridans.
Mèsi paske w ekri yon imèl pou enfòmasyon ak randevou nan contact@collectif-haiti.fr

+ d’infos